دانلود کتاب عربی

دانلود مستقیم کتابهای رشته زبان و ادبیات عربی

لیست کتابهای عربی انتشارات سمت
ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی: کارشناسی ارشد عربی
Research Critic on Some Important Problems of Rhetorics
  کد کتاب :  1286
  چاپ سوم ، ١٣٨٨
  دکتر محمد فاضلی
  ٨-٢٠٠-٣٨۶-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ٣٠٠٠٠  ریال
   
زبان و ادبیات عربی
Arabic Literature in Andalousi History and Texts
  کد کتاب :  1254
  چاپ اول ، ١٣٨٧
  الدکتور محمد علی آذرشب
  ١-٣٣٠-۵٣٠-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ٢٠٠٠٠  ریال
   
زبان و ادبیات عربی
A Comprehesive T heoritical and Practical Syudies of Arabic Prosody
  کد کتاب :  1251
  چاپ اول ، ١٣٨٧
  الدکتور محمد ابراهیم خلیفه شوشتری (التستری)
  ١-٣٢٧-۵٣٠-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ۵٩٠٠٠  ریال
   
زبان و ادبیات عربی
The History of Arabic Literaturein the Era of Mamluki and Osmans
  کد کتاب :  1191
  چاپ اول ، ١٣٨٧
  دکتر جهانگیر امیری
  ٠-٢٧٠-۵٣٠-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ٢۴5٠٠  ریال
   
زبان و ادبیات عربی
جدید
  کد کتاب :  1183
  چاپ اول ، ١٣٨٧
  تحقیق و تصحیح: الدکتور علی هاشم الاسدی
  ٣-١٢۵-٩٧١-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ٢۶۵٠٠  ریال
   
زبان و ادبیات عربی
History of Arabic Literature The Early Abbasid Period (2) : 334-656 hejira
  کد کتاب :  1144
  چاپ اول ، ١٣٨۶
  الدکتورة مرضیه آباد
  ۵-٢٢٠-۵٣٠-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ٢۵٠٠٠  ریال
   
زبان و ادبیات عربی
Figurative Language in Arabic and Persian Literature`s Mirror
  کد کتاب :  1095
  چاپ دوم ، ١٣٨٧
  دکتر علی پیرانی شال
 مترجم :  ویراستار علمی : دکتر محمدصاحب شریف عسکری
  ٢-١۶۴-۵٣٠-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ١٠٠٠٠  ریال
   
زبان و ادبیات عربی
A Selected Compilation of Mystical Texts
  کد کتاب :  1024
  چاپ چهارم ، ١٣٨٨
  الدکتور عباس اقبالی ، سیدرضا میراحمدی
  ۶-٠٧۴-۵٣٠-٩۶۴
 قیمت : ٢۶٠٠٠  ریال
   
زبان و ادبیات عربی
Conversations on History of Arabic Literature
  کد کتاب :  1016
  چاپ سوم ، ١٣٨۶
  الدکتور مصطفی شیروی الخوزانی
  ٧-٠۵۶-۵٣٠-٩۶۴
 قیمت : ٢٠٠٠٠  ریال
   
زبان و ادبیات عربی
Arab Literature and the Iranians ( From the Beginning of Islamic Victory to the End of Baghdad Downfall )
  کد کتاب :  938
  چاپ چهارم ، ١٣٨٨
  الدکتور عبدالغنی ایروانی زاده ، الدکتور نصرا... شاملی
  ۵-٩٨۴-۴۵٩-٩۶۴
 قیمت : ٣۶٠٠٠  ریال
 ادامه