لیست کتابهای عربی انتشارات سمت

Research Critic on Some Important Problems of Rhetorics
  کد کتاب :  1286
  چاپ سوم ، ١٣٨٨
  دکتر محمد فاضلی
  ٨-٢٠٠-٣٨۶-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ٣٠٠٠٠  ریال

    زبان و ادبیات عربی

Arabic Literature in Andalousi History and Texts
  کد کتاب :  1254
  چاپ اول ، ١٣٨٧
  الدکتور محمد علی آذرشب
  ١-٣٣٠-۵٣٠-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ٢٠٠٠٠  ریال

    زبان و ادبیات عربی

A Comprehesive T heoritical and Practical Syudies of Arabic Prosody
  کد کتاب :  1251
  چاپ اول ، ١٣٨٧
  الدکتور محمد ابراهیم خلیفه شوشتری (التستری)
  ١-٣٢٧-۵٣٠-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ۵٩٠٠٠  ریال

    زبان و ادبیات عربی

The History of Arabic Literaturein the Era of Mamluki and Osmans
  کد کتاب :  1191
  چاپ اول ، ١٣٨٧
  دکتر جهانگیر امیری
  ٠-٢٧٠-۵٣٠-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ٢۴5٠٠  ریال

    زبان و ادبیات عربی

جدید

  کد کتاب :  1183
  چاپ اول ، ١٣٨٧
  تحقیق و تصحیح: الدکتور علی هاشم الاسدی
  ٣-١٢۵-٩٧١-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ٢۶۵٠٠  ریال

    زبان و ادبیات عربی

History of Arabic Literature The Early Abbasid Period (2) : 334-656 hejira
  کد کتاب :  1144
  چاپ اول ، ١٣٨۶
  الدکتورة مرضیه آباد
  ۵-٢٢٠-۵٣٠-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ٢۵٠٠٠  ریال

    زبان و ادبیات عربی

Figurative Language in Arabic and Persian Literature`s Mirror
  کد کتاب :  1095
  چاپ دوم ، ١٣٨٧
  دکتر علی پیرانی شال
 مترجم :  ویراستار علمی : دکتر محمدصاحب شریف عسکری
  ٢-١۶۴-۵٣٠-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ١٠٠٠٠  ریال

    زبان و ادبیات عربی

A Selected Compilation of Mystical Texts
  کد کتاب :  1024
  چاپ چهارم ، ١٣٨٨
  الدکتور عباس اقبالی ، سیدرضا میراحمدی
  ۶-٠٧۴-۵٣٠-٩۶۴
 قیمت : ٢۶٠٠٠  ریال

    زبان و ادبیات عربی

Conversations on History of Arabic Literature
  کد کتاب :  1016
  چاپ سوم ، ١٣٨۶
  الدکتور مصطفی شیروی الخوزانی
  ٧-٠۵۶-۵٣٠-٩۶۴
 قیمت : ٢٠٠٠٠  ریال

    زبان و ادبیات عربی

Arab Literature and the Iranians ( From the Beginning of Islamic Victory to the End of Baghdad Downfall )
  کد کتاب :  938
  چاپ چهارم ، ١٣٨٨
  الدکتور عبدالغنی ایروانی زاده ، الدکتور نصرا... شاملی
  ۵-٩٨۴-۴۵٩-٩۶۴
 قیمت : ٣۶٠٠٠  ریال

 ادامه  

/ 0 نظر / 117 بازدید