پذیرش تافل فردوسی مشهد توسط دانشگاه تهران

 

بسمه تعالى


بدین وسیله به اطلاع مى رساند متقاضیانى که از تاریخ 2/12/86به بعد ۶٠درصد نمره آزمون زبان عمومى ورودى دوره دکترى  دانشگاه فردوسى مشهد را کسب نموده اند از شرکت درآزمون زبان عمومى معاف مى باشند.

تذکر : حد نصاب نمره آزمون زبان عمومى براى شرکت در رشته هاى زبان و ادبیات عرب ، زبان و ادبیات فارسى ، علوم قرآن و حدیث ، فقه و مبانى حقوق اسلامى و مدرسى معارف اسلامى 10 از 20 مى باشد.

 
/ 0 نظر / 12 بازدید