اطلاعیه دانشگاه تهران در خصوص پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال تحصیلی 91 - 90

اطلاعیه

بر اساس مصوبات شوراى آموزشى و تحصیلات تکمیلى دانشگاه تهران ، بدینوسیله به اطلاع داوطلبان گرامى متقاضى ادامه تحصیل در مقطع دکترى تخصصى دانشگاه تهران مى رساند که این دانشگاه  بعد از معرفى چند برابر ظرفیت متقاضیان از سوى سازمان سنجش و آموزش کشور طبق روال سالهاى گذشته به طریقه آزمون
 کتبى و یا پذیرش به طریق
CV  ( بررسى سوابق آموزشى ، پژوهشى و مصاحبه ) اقدام خواهد نمود . -   اسامى پردیس ها و دانشکده هائى که مجرى برگزارى آزمون کتبى دکترى مى باشند به شرح زیر است :   پردیس هنرهاى زیبا -  پردیس ابوریحان - پردیس قم  -پردیس کیش و دانشکده هاى ادبیات  و علوم انسانى روانشناسى و علوم تربیتى حقوق و علوم سیاسى علوم اجتماعى زبانها و ادبیات خارجى جغرافیا تربیت بدنى و علوم ورزشى مدیریت اقتصاد محیط زیست الهیات و معارف اسلامى- مطالعات جهان علوم و فنون نوین کارآفرینى و موسسه ژئوفیزیک 
-  اسامى پردیس ها و دانشکده هایى که مجرى پذیرش به طریق cv مى باشند به شرح زیر است : پردیس کشاورزى و منابع طبیعى -پردیس دانشکده هاى فنى پردیس علوم -  مرکز تحقیقات بیوشیمى - بیوفیزیک و دانشکده دامپزشکى

/ 0 نظر / 29 بازدید